ການບໍລິການຂອງເອກະສານການຢ່າຮ້າງໂດຍແຈ້ງການແລະການຮັບຮູ້ຂອງໃບຮັບເງິນ
ຮັບໃຊ້ເອກະສານແລະແບບຟອມຕ່າງໆ ສຳ ລັບການຢ່າຮ້າງ

ການບໍລິການຂອງເອກະສານການຢ່າຮ້າງໂດຍແຈ້ງການແລະການຮັບຮູ້ຂອງໃບຮັບເງິນ

2021

ການບໍລິການໂດຍແຈ້ງການແລະການຮັບຮູ້ໃບຮັບເງິນອາດຈະແມ່ນວິທີການທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງການບໍລິການທີ່ໃຊ້ ສຳ ລັບການຮຽກຮ້ອງແລະການຮ້ອງຟ້ອງ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.