ໃບອະນຸຍາດແຕ່ງງານມີລາຄາເທົ່າໃດ?
ໃບອະນຸຍາດແຕ່ງງານ

ໃບອະນຸຍາດແຕ່ງງານມີລາຄາເທົ່າໃດ?

2021

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການອະນຸຍາດແຕ່ງງານແຕກຕ່າງກັນໄປແຕ່ລະລັດ. ຮູ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໃບອະນຸຍາດແຕ່ງງານຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆ.